Wikipedia speed dating who is dating who taylor swift

Rated 3.86/5 based on 521 customer reviews

Dommeren som er leder i tingretten har tittelen sorenskriver, tidligere varierte tittelbruken – i de store domstoler brukte man byretts- eller herredsrettsjustitiarius, mens sorenskrivertittelen var vanlig i mindre herredsretter.Sorenskriveren er embetsmann utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Justisdepartementet og Innstillingsrådet for dommere.Ut over dette er det også en rekke funksjonærer som arbeider i tingrettene. I straffesaker behandler også tingretten påtalemyndighetens krav om ulike tvangstiltak som for eksempel varetektsfengsling og andre inngrep som for eksempel ransaking, inngående kroppsundersøkelse eller hemmelig overvåking og avlytting.Tingretten behandler også såkalte tilståelsessaker, hvor den siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

5,452,812 articles in English Arts Biography Geography History Mathematics... In ambito italiano, la prima applicazione in assoluto della tecnologia online ha avuto luogo nelle fase finali del Campionato Primavera 2016-2017 dove, a partire dai quarti di finale, sono state designate terne C. Vi sono però molte opinioni positive, come quella del presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo che, nel corso di un'intervista televisiva, ha dichiarato: "Sono contento perché si sono viste delle cose che senza il Var non si sarebbero verificate".Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en myndighetsetat.Styret velges i (allmenn) aksjeselskaper av generalforsamlingen, og i ansvarlige selskaper av selskapsmøtet, og er bundet av pålegg fra disse organene.Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten.

Leave a Reply